Простирање

Крушевачко виногорје се простире на валовитим и брдским теренима на северној и јужној страни од Крушевца.

Обухваћене катастарске општине

Крушевачко виногорје обухвата следеће катастарске општине:

Северни део: делови катастарских општина Шанац, Гавез, Јасика, Велика Крушевица, Срње, Крвавица, Шашиловац, Брајковац, Коњух, Бела Вода и Кукљин, као и катастарске општине Лазаревац, Коморане, Љубава, Каменаре, Глобаре, Падеж и Вратаре.

Јужни део: делови катастарских општина Глободер, Пепељевац, Треботин, Читлук, Лазарица, Крушевац, Штитаре, Мајдево, Купци, Шогољ, Шавране, Горњи Степош, Доњи Степош, Липовац, Мудраковац, Велико Головоде, Модрица, Паруновац, Текија, Дедина, Макрешане, Гаглово, Каоник, Црквина, Дворане, Пољаци, Здравиње, Сушица, Беласица, Мала Река, Крушинце, Рибаре, Росица и Велики Шињеговац, као и катастарске општине Мачковац, Пакашница, Вучак, Гари, Церова, Лукавац, Мешево, Дољане, Себечевац, Мало Головоде, Капиџија, Мали Шиљеговац, Пасјак, Бован, Станци, Ловци, Кобиље, Позлата, Зубовац, Гревци и Зебица.