УДРУЖЕЊE ПРОИЗВОЂАЧА ВИНА СА ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА „ТРИ МОРАВЕ“ је непрофитно невладино удружење, основано на неодређено време. Основано је ради остваривања циљева у области производње квалитетног вина са географским пореклом ознаке географског порекла „Три Мораве“ са својим подознакама: „Јагодина“, „Параћин“, „Јовац“, „Левач“, „Темнић“, „Крушевац“, „Ражањ“, „Трстеник“ и „Жупа“.

Општи циљеви

Удружење jе основано ради остваривања следећих циљева:

1) Остваривање сарадње ради извршења обавеза предвиђених Законом о вину и прописима донетим на основу тог закона, као и обавеза из ЕУ регулативе, а које се односе на успостављање и функционисање ознаке географског порекла вина, односно на производњу квалитетног вина са географским пореклом и стим у вези израду и подношење Елабората о вину са географским пореклом „Три Мораве“ и елабората о подознакама „Јагодина“, „Параћин“, „Јовац“, „Левач“, „Темнић“, Крушевац“, „Ражањ“, Трстеник“ и „Жупа“у циљу успостављања ове ознаке и њених подознака, признавања од стране министарства надлежног за послове пољопривреде и функционисања ознака и подознака, као и њихове регистрације у Европској унији у оквиру електронске базе E-Bacchus.

2) Унапређење производње квалитетног вина са географcким пореклом (квалитетно вино са контролисаним географским пореклом и квалитетом и врхунско вино са контролисаним и гарантованим географским пореклом и квалитетом), што обухвата нарочито:

2.1. међусобну сарадњу, размену искустава и координирање активности чланова у примени агротехничких и ампелотехничких мера, у подизању и одржавању винограда, као и пружање стручне помоћи у контроли квалитета и квантитета производње грожђа својих чланова, у очувању специфичности и карактеристика винограда и пејзажа ознаке „Три Мораве“ и подознака, у складу са усвојеним Елаборатом о вину са географским пореклом,
2.2. сарадњу, размену искустава, координирање активности члановама у примени енолошких поступака и енолошких средстава ради истицања специфичности вина ове ознаке и подознака и побољшања квалитета вина, производње квалитетног вина са географским пореклом у складу са Елаборатом, односно условима за вино са географским пореклом ознаке „Три Мораве“ и подознака, очување и истицање карактеристика и специфичности вина ознаке „Три Мораве“ у складу са усвојеним Елаборатом о производњи вина са географским пореклом,
2.3. организовање саветовања, семинара и других облика усавршавања својих чланова, како у производњи грожђа, тако и у производњи вина са географским пореклом ознаке „Три Мораве“ и њених подознака.

УдружењеСпецифични циљеви

Како би се ово удружење признало од стране министарства надлежног за послове пољопривреде као једина званична произвођачка организација на подручју рејона Три Мораве у складу са посебним прописом којим се уређује организација заједничког тржишта пољопривредних производа, односно у складу са Уредбом (ЕУ) бр. 1308/2013 од 17.12.2013. године и како би њен председник представљао ово удружење у оквиру националног удружења произвођачких организација (удружења) за виноградарство и винарство признатог од стране министартва надлежног за послове пољопривреде, односно у оквиру националне секторске организације, удружење ће деловати на постизању следећих циљева:

1. осигуравање да се производња грожђа и вина планира и прилагођава потражњи, нарочито у погледу квалитета и квантитета кроз активности на учешћу у имплементацији Виноградарског и Винарског регистра, одређивању производног потенцијала, обезбеђивању података за биланс вина, тржишних информација и др;
2. груписање понуде и пласирање на тржиште производа властитих чланова, укључујући оне путем директног маркетинга;
3. оптимизирање трошкова производње и повраћаја улагања у складу са струковним стандардима и стабилизовања произвођачких цена;
4. спровођење истраживања и развој иницијатива о одрживим производним методама, иновативним праксама, тржишној конкурентности и кретањима на тржишту;
5. обезбеђивање и пружање техничке помоћи за коришћење локално прихватљивих начина гајења и производних техника, као и пракси и техника које поштују добробит животиња;
6. обезбеђивање и пружање техничке помоћи за коришћење производних стандарда, побољшање квалитета вина, односно производа и развој квалитетног вина са географским пореклом ознаке „Три Мораве“ и подознака;
7. управљање нуспроизводима, а нарочито отпадом, како би се заштитио квалитет воде, земљишта и околине и сачувало или побољшао биодиверзитет;
8. допринос одрживом коришћењу природних ресурса и ублажавању климатских промена;
9. развој иницијатива у подручју промоције, односно маркетинга квалитетног вина са географским пореклом ознаке „Три Мораве“ и њених подознака и пласирања вина ове ознаке на тржишту;
10. управљање заједничким фондовима у оквиру оперативних програма за развој и унапређење виноградарства и винарства; као и
11. пружање неопходне техничке помоћи за коришћење тржишта и система осигурања.