Простирање

Трстеничко виногорје се простире у околини Трстеника на брдским теренима са обе стране Западне Мораве.

Обухваћене катастарске општине

Трстеничко виногорје обухвата следеће катастарске општине:

Северни део: делови катастарских општина Велика Дренова, Селиште, Медвеђа, Богдање, Мијајловац и Пољна, као и катастарске општине Риљац, Божуревац, Мала Сугубина, Рујишник, Мала Дренова, Милутовац и Страгари.

Јужни део: делови катастарских општина Трстеник, Чаири, Оџаци, Горњи Рибник, Доњи Рибник, Горња Црнишава, Лопаш, Стари Трстеник, Стопања, Бресно Поље, Омашница, Голубовац, Ратаје, Тоболац, Пајсак, Велуће, Риђевштица, Бучје и Јасиковица, као и катастарске општине Доња Црнишава, Камењача и Округлица.