UDRUŽENJE PROIZVOĐAČA VINA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA „TRI MORAVE“ je neprofitno nevladino udruženje, osnovano na neodređeno vreme. Osnovano je radi ostvarivanja ciljeva u oblasti proizvodnje kvalitetnog vina sa geografskim poreklom oznake geografskog porekla „Tri Morave“ sa svojim podoznakama: „Jagodina“, „Paraćin“, „Jovac“, „Levač“, „Temnić“, „Kruševac“, „Ražanj“, „Trstenik“ i „Župa“.

Opšti ciljevi

Udruženje je osnovano radi ostvarivanja sledećih ciljeva:

1) Ostvarivanje saradnje radi izvršenja obaveza predviđenih Zakonom o vinu i propisima donetim na osnovu tog zakona, kao i obaveza iz EU regulative, a koje se odnose na uspostavljanje i funkcionisanje oznake geografskog porekla vina, odnosno na proizvodnju kvalitetnog vina sa geografskim poreklom i stim u vezi izradu i podnošenje Elaborata o vinu sa geografskim poreklom „Tri Morave“ i elaborata o podoznakama „Jagodina“, „Paraćin“, „Jovac“, „Levač“, „Temnić“, Kruševac“, „Ražanj“, Trstenik“ i „Župa“u cilju uspostavljanja ove oznake i njenih podoznaka, priznavanja od strane ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i funkcionisanja oznaka i podoznaka, kao i njihove registracije u Evropskoj uniji u okviru elektronske baze E-Bacchus.

2) Unapređenje proizvodnje kvalitetnog vina sa geografckim poreklom (kvalitetno vino sa kontrolisanim geografskim poreklom i kvalitetom i vrhunsko vino sa kontrolisanim i garantovanim geografskim poreklom i kvalitetom), što obuhvata naročito:

2.1. međusobnu saradnju, razmenu iskustava i koordiniranje aktivnosti članova u primeni agrotehničkih i ampelotehničkih mera, u podizanju i održavanju vinograda, kao i pružanje stručne pomoći u kontroli kvaliteta i kvantiteta proizvodnje grožđa svojih članova, u očuvanju specifičnosti i karakteristika vinograda i pejzaža oznake „Tri Morave“ i podoznaka, u skladu sa usvojenim Elaboratom o vinu sa geografskim poreklom,
2.2. saradnju, razmenu iskustava, koordiniranje aktivnosti članovama u primeni enoloških postupaka i enoloških sredstava radi isticanja specifičnosti vina ove oznake i podoznaka i poboljšanja kvaliteta vina, proizvodnje kvalitetnog vina sa geografskim poreklom u skladu sa Elaboratom, odnosno uslovima za vino sa geografskim poreklom oznake „Tri Morave“ i podoznaka, očuvanje i isticanje karakteristika i specifičnosti vina oznake „Tri Morave“ u skladu sa usvojenim Elaboratom o proizvodnji vina sa geografskim poreklom,
2.3. organizovanje savetovanja, seminara i drugih oblika usavršavanja svojih članova, kako u proizvodnji grožđa, tako i u proizvodnji vina sa geografskim poreklom oznake „Tri Morave“ i njenih podoznaka.

UdruženjeSpecifični ciljevi

Kako bi se ovo udruženje priznalo od strane ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede kao jedina zvanična proizvođačka organizacija na području rejona Tri Morave u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje organizacija zajedničkog tržišta poljoprivrednih proizvoda, odnosno u skladu sa Uredbom (EU) br. 1308/2013 od 17.12.2013. godine i kako bi njen predsednik predstavljao ovo udruženje u okviru nacionalnog udruženja proizvođačkih organizacija (udruženja) za vinogradarstvo i vinarstvo priznatog od strane ministartva nadležnog za poslove poljoprivrede, odnosno u okviru nacionalne sektorske organizacije, udruženje će delovati na postizanju sledećih ciljeva:

1. osiguravanje da se proizvodnja grožđa i vina planira i prilagođava potražnji, naročito u pogledu kvaliteta i kvantiteta kroz aktivnosti na učešću u implementaciji Vinogradarskog i Vinarskog registra, određivanju proizvodnog potencijala, obezbeđivanju podataka za bilans vina, tržišnih informacija i dr;
2. grupisanje ponude i plasiranje na tržište proizvoda vlastitih članova, uključujući one putem direktnog marketinga;
3. optimiziranje troškova proizvodnje i povraćaja ulaganja u skladu sa strukovnim standardima i stabilizovanja proizvođačkih cena;
4. sprovođenje istraživanja i razvoj inicijativa o održivim proizvodnim metodama, inovativnim praksama, tržišnoj konkurentnosti i kretanjima na tržištu;
5. obezbeđivanje i pružanje tehničke pomoći za korišćenje lokalno prihvatljivih načina gajenja i proizvodnih tehnika, kao i praksi i tehnika koje poštuju dobrobit životinja;
6. obezbeđivanje i pružanje tehničke pomoći za korišćenje proizvodnih standarda, poboljšanje kvaliteta vina, odnosno proizvoda i razvoj kvalitetnog vina sa geografskim poreklom oznake „Tri Morave“ i podoznaka;
7. upravljanje nusproizvodima, a naročito otpadom, kako bi se zaštitio kvalitet vode, zemljišta i okoline i sačuvalo ili poboljšao biodiverzitet;
8. doprinos održivom korišćenju prirodnih resursa i ublažavanju klimatskih promena;
9. razvoj inicijativa u području promocije, odnosno marketinga kvalitetnog vina sa geografskim poreklom oznake „Tri Morave“ i njenih podoznaka i plasiranja vina ove oznake na tržištu;
10. upravljanje zajedničkim fondovima u okviru operativnih programa za razvoj i unapređenje vinogradarstva i vinarstva; kao i
11. pružanje neophodne tehničke pomoći za korišćenje tržišta i sistema osiguranja.