Јавни позив

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада винове лозе у 2020. години.

Подстицаји за подизање вишегодишњих производних засада јесу подстицаји за: физичко-хемијску анализу земљишта са препоруком ђубрења земљишта за садњу; израду виноградарског пројекта; припрему, обраду земљишта, копање јамића за садњу и садњу; набавку садница винове лозе; набавку наслона за производне засаде, односно ради набавке коља код засада винове лозе са одомаћеним сортама које се гаје са традиционалним узгојним облицима.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) правно лице, и то:

(1) привредно друштво,

(2) земљорадничка задруга,

(3) задужбина,

(4) средња школа,

(5) научноистраживачка организација,

(6) манастир и црква

Захтев за одобравање права на подстицаје за подизање вишегодишњих производних засада винове лозе у 2020. години, подноси се у периоду од 6. јула до 19. августа 2020. године, преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, Београд, или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11050 Београд.

Подстицаји се утврђују у износу од 60 % од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Предвиђени износи

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 80.000.000 динара.

Максимални износи подстицаја по врсти поједине мере јесу:

1) за анализу земљишта – 200.000 динара;

2) за израду виноградарског пројекта – 1.000.000 динара;

3) за припрему земљишта – 20.000.000 динара;

4) за набавку садница – 30.000.000 динара;

5) за набавку наслона, односно коља – 30.000.000 динара.

Ако се подстицаји односе на производне засаде са српским домаћим и одомаћеним сортама винове лозе, подстицаји се увећавају за 100.000 динара по хектару производног засада винове лозе.Ако се подстицаји односе на производне засаде винове лозе који су у потпуности подигнути на надморским висинама изнад 200 m, односно на јужним експозицијама, односно на нагибу терена изнад 10º или на терасираним површинама, подстицаји се увећавају у износу од по 100.000 динара по хектару подигнутог производног засада винове лозе.

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефоне Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и Контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Детаљи на: http://uap.gov.rs/raspisan-javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-podizanje-visegodisnjih-proizvodnih-zasada-vinove-loze-rok-za-podnosenje-od-6-jula-do-19-avgusta-2020-godine/

Извор: Управа за аграрна плаћања